Condicions Generals de Contractació

Inscripció i reserva de Cursos mitjançant la página web:

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions als cursos de l’AHIADEC es poden realitzar a través de la nostra pàgina web de les formes següents:

a ) imprimint i omplint el formulari disponible a cada un dels cursos de la nostra web i, posteriorment, enviant-lo per correu electrònic a secretaria@ahiadec.com o per fax al número 93 321 07 51, adjuntant el corresponent resguard de pagament,

b ) o bé, mitjançant el formulari on-line amb les fases corresponents.

No s’accepten inscripcions per telèfon. L’AHIADEC es reserva el dret d’admissió a tots els seus cursos.

Les inscripcions es realitzaran per ordre de pagament i/o inscripció. En el cas que el nombre de sol·licituds superi el no mbre de places, l’AHIADEC podrà obrir una llista d’espera per cobrir les possibles baixes.

En general, les places per als cursos són limitades en funció de la tipologia dels cursos i l’aula de realització. Un cop exhaurides les places disponibles, no s’acceptaran més inscripcions.

L’alumne/professional que s’inscrigui a un curs de l’AHIADEC manifesta que les seves dades personals introduïdes al formulari d’inscripció són certes i veraces.

FASES DEL FORMULARI ON-LINE:

La inscripció a un curs de l’AHIADEC consta de tres fases:

FASE 1: INFORMACIÓ DEL CURS:

Per iniciar la inscripció a un curs, el visitant seleccionarà el curs al qual desitja inscriure’s. Un cop seleccionat, la pàgina web mostrarà informació referent a aquest curs: dates i lloc de realització, preus, programa del curs, ponents, etc.

Per iniciar el procés d’inscripció on-line, el visitant haurà de clicar a “Inscripció Online”.

Referent als Preus dels cursos de formació: El preu del curs de formació no inclou l’IVA, atès que AHIADEC és una associació sense ànim de lucre. No hi ha despeses d’enviament. Si per a la realització d’un curs es necessita material, el laboratori o casa comercial que l’imparteix i/o patrocina potser que el faciliti gratuïtament als alumnes o bé serà el propi alumne qui l’aporti.

AHIADEC es reserva el dret de modificar els preus dels cursos de formació que ofereix en qualsevol moment, però aquests es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment del registre de la inscripció i reserva (sempre que quedin places ).

Referent als descomptes: AHIADEC pot oferir tarifes especials que varien en funció del col·lectiu al qual pertanyen, ja sigui als seus propis associats o a altres col·lectius o associacions, sindicats i/o estudiants. Aquestes tarifes i promocions seran vàlides mentre estiguin accessibles a la pàgina web. Més informació al punt “OFERTES I DESCOMPTES”.

FASE 2: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Un cop seleccionada l’opció “Inscripció Online “, apareixerà un formulari on la persona interessada haurà d’introduir les dades necessàries per procedir a la inscripció del curs i reserva de la plaça. També haurà de seleccionar el preu del curs, segons sigui la seva situació, i la forma de pagament.

En aquesta fase, el visitant encara pot fer les modificacions que cregui oportunes prement el botó “Esborrar”.

Per prosseguir amb el procés d’inscripció és molt important llegir i acceptar l’Avís Legal.

FASE 3: CONFIRMACIÓ I RESERVA DEL CURS

Aquesta és l’última fase del procés d’inscripció.

En aquesta fase es mostrarà, per una banda, un resum de la seva sol.licitud d’inscripció, el preu total del curs i la forma de pagament. També informació relativa a l’IVA que, en el nostre cas, no s’inclou per estar legalment exempts.

En aquest moment, encara podrà fer modificacions en la seva inscripció clicant sobre el botó ” Modificar”.

Si per contra, vostè està d’acord amb les dades introduïdes, el preu del curs, les Condicions Generals de Contractació i l’Avís Legal, haurà de confirmar mitjançant el botó “Confirmar i reservar” la seva inscripció definitiva al curs.

En el cas que es produeixin modificacions en les dates, horaris, ponents, continguts i/o laboratoris patrocinadors del curs; o s’hagi cancel·lar per motius aliens a la voluntat de l’organització o per motius de força major, l’AHIADEC no retornarà l’import abonat pel curs. Com a contraprestació, l’import abonat podrà utilizar-se per a la inscripció a altres cursos de l’AHIADEC fins a completar aquest import.

FORMES DE PAGAMENT ALS CURSOS DEL WEB DE AHIADEC

El Pagament dels cursos als quals s’inscriu l’usuari es pot efectuar de tres maneres:

A ) Per transferència bancària: Els pagaments dels cursos efectuats mitjançant transferència bancària s’han de fer al número de compte que apareix al programa del curs. En aquest cas, la confirmació de la reserva de la plaça no es realitzarà fins que no s’hagi rebut la notificació de pagament per part del banc a AHIADEC

B ) Per targeta de crèdit o de dèbit a través de la passarel·la de pagament del Banc de Sabadell: Els pagaments amb targeta de crèdit o dèbit a través del web ahiadec.com seran tramitats per la passarel·la de pagament del Banc Sabadell. A partir d’aquest moment, les dades de caràcter personal que vostè faciliti a Banc Sabadell per fer efectiu el pagament es regeixen per la seva política de privacitat. La confirmació de la reserva de plaça no es realitzarà fins que no s’hagi rebut la notificació de pagament per part del banc. L’AHIADEC no recull informació relativa a la numeració de la targeta de crèdit/dèbit.

C) En efectiu o amb targeta de crèdit a la seu de l’AHIADEC: L’usuari podrà realitzar la inscripció a un curs mitjançant la nostra pàgina web i efectuar el pagament en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit a la seu de l’AHIADEC. Serà en el moment d’efectuar el pagament quan es confirmarà la plaça en el curs sol·licitat. 

El pagament d’un curs es pot realitzar fins a 48 hores abans del seu inici. L’AHIADEC no acceptarà pagaments en efectiu ni targeta de crèdit/dèbit a la seva seu en cap de setmana.

DOCUMENT ACREDITATIU D’INSCRIPCIÓ A UN CURS:

AHIADEC guardarà electrònicament la inscripció i reserva la plaça del curs que vostè ha seleccionat, el contingut serà tota la informació enumerada en la fase tercera, juntament amb les Condicions Generals i Avís Legal que vostè hagi acceptat. Si vostè ho desitja podrà imprimir aquests documents accedint a través dels enllaços corresponents a aquestes pàgines i prement la icona “Imprimir”.

CONFIRMACIÓ DE LA RECEPCIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE L’USUARI A LA INSCRIPCIÓ D’UN CURS:

L’AHIADEC confirmarà la recepció de la seva inscripció i la reserva de la plaça a través d’un missatge que apareixerà després d’haver completat la contractació del curs. També rebrà un missatge al compte de correu electrònic que ens hagi facilitat al formulari amb un resum de la seva inscripció. Tant la pàgina de confirmació com l’e-mail pot arxivar-los o imprimir-los. L’AHIADEC no es fa responsable de la recepció, per part de l’inscrit, del missatge de confirmació. En la majoria de casos, la no recepció d’aquest missatge té a veure amb la configuració del servei de correu electrònic de l’usuari.

CANCEL·LACIONS O MODIFICACIONS DELS CURSOS DE FORMACIÓ:

L’AHIADEC no es fa responsable de les modificacions que es puguin produir per causes alienes a la nostra voluntat. En el cas que es produïssin modificacions en les dates, horaris, ponents, laboratoris patrocinadors del curs i/o contingut del programa abans o durant el curs l’AHIADEC no retornarà l’import abonat per l’usuari. En el cas que s’hagués de cancel•lar un curs ja sigui per motius aliens a la voluntat de l’organització o per motius de força major, l’AHIADEC no retornarà l’import abonat pel curs. En contraprestació, l’import abonat podrà utilitzar-se per a la inscripció a altres cursos de l’AHIADEC fins a compensar l’import abonat dins dels tres mesos posteriors a la data del curs.

L’AHIADEC es reserva el dret a fer canvis en els dies, els horaris, els ponents i el programa si ho considera necessari. En el cas que es produís algun d’aquests supòsits, l’AHIADEC no retornarà l’import de la inscripció.

CERTIFICATS I/O DIPLOMES:

El/s certificat/s del/s curs/os es realitzarà/n a nom de la persona que hagi emplenat el formulari d’inscripció i segons les dades introduïdes. L’AHIADEC únicament realitzarà còpia d’un certificat o diploma en els casos que hi hagués un error tipogràfic atribuïble a l’AHIADEC i sempre dins dels 7 dies posteriors a la finalització del curs. No es realitzaran duplicats de certificats i diplomes dels cursos vençuts. L’AHIADEC no guardarà certificats que hagin superat els tres mesos des de la finalització del curs. L’AHIADEC podrà cedir les dades d’inscripció a altres societats científiques, col·legis i/o associacions professionals del sector odontològic que organitzin i/o col·laborin amb la realització d’algun curs per poder gestionar les inscripcions i els certificats corresponents.

OFERTES O DESCOMPTES:

L’AHIADEC ofereix tarifes especials que varien en funció del col·lectiu al qual es pertanyi. Aquestes ofertes poden estar disponibles per als seus associats o altres col·lectius o associacions, sindicats i/o estudiants. En qualsevol cas, les ofertes vigents seran les que apareguin publicades a la fitxa del curs en el moment de la inscripció.

Aquestes tarifes i promocions seran vàlides mentre estiguin accessibles a la pàgina web.

Els estudiants no socis, per poder gaudir del descompte corresponent, hauran d’adjuntar a la seva inscripció un certificat de l’escola, institut o universitat on estiguin cursant estudis oficials segons correspongui a la tipologia del curs.

En el cas dels cursos amb descomptes que permetin la inscripció de dos professionals higienistes dentals i/o auxiliars de la mateixa clínica, i que no siguin socis/es de l’AHIADEC, obtenir un 50% de descompte en el preu d’inscripció, els inscrits hauran de presentar un aval del doctor/a de la clínica on treballen.

EN RELACION ALS CURSOS DE PAGAMENT. ASPECTES DESTACABLES

Per formalitzar la inscripció a un curs de pagament, l’alumne haurà de realitzar l’abonament de l’import del curs segons quin sigui la seva situació (soci, no soci, afiliat, estudiant, etc ). Només es confirmarà la plaça a aquelles persones de les quals hàgim rebut la confirmació de pagament corresponent.

Els pagaments es poden realitzar de tres formes: mitjançant transferència bancària al número de compte que apareix al formulari d’inscripció; amb l’abonament de l’import del curs a la seu de l’AHIADEC, ja sigui en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit; o mitjançant el pagament on-line amb targeta de crèdit o dèbit a través de la passarel·la de pagament del Banc de Sabadell.

Les cancel·lacions fetes amb un mínim de 5 dies d’antelació a l’inici del curs implicarà la pèrdua del 50 % de l’import del curs. Si la cancel·lació es realitza després d’aquesta data límit es perdrà el 100 % de l’import de la inscripció. Si la devolució no arriba als 25€, AHIADEC no retornarà l’import abonat. En contraprestació, l’import abonat podrà utilitzar-se per a la inscripció a altres cursos de l’AHIADEC fins a compensar l’import abonat dins els dos mesos posteriors a la data del curs.

EN RELACIÓ ALS CURSOS DE VALIDACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DEL GRAU SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL.

Tot pagament del curs de validació realitzat fora del termini establert comportarà un recàrrec del 20% que s’haurà d’abonar dins dels tres dies naturals següents de la data límit.

L’alumne/a que no realitzi el pagament dins els terminis establerts en el punt anterior serà donat/da de baixa per morositat del curs de validació. La baixa per morositat no eximeix del pagament dels imports pendents.

La manca d’interés, abandonament o deixadesa del curs de validació per causes alienes i no imputables a l’AHIADEC no eximeix del pagament de la totalitat del curs de validació.

EN RELACIÓ ALS CURSOS GRATUÏTS PER A SOCIS/ES. ASPECTES DESTACABLES

Els socis/es de l’AHIADEC inscrits/es en un curs gratuït al qual finalment no assisteixin i no hagin avisat, es comprometen a pagar el següent curs gratuït al qual s’inscriguin a preu de no soci.

EN RELACIÓ AL SIMPOSI D’ODONTOSTOMATOLOGIA DE L’AHIADEC. ASPECTES DESTACABLES

Con que es tracta d’un esdeveniment gratuït per als socis/es de l’AHIADEC, s’aplicaran les condicions descrites a “EN RELACIÓ ALS CURSOS GRATUÏTS PER A SOCIS/ES “.

Les inscripcions es realitzaran per rigorós ordre d’inscripció, tant per als socis com per als no socis que hagin efectuat el pagament. Un cop exhaurides les places disponibles no s’acceptaran més inscripcions sota cap concepte.

En el cas que s’esgotin les inscripcions, l’AHIADEC podrà obrir una llista d’espera per substituir les possibles baixes d’última hora.

Les cancel·lacions fetes amb un mínim de 5 dies d’antelació a l’inici del Simposi implicaran la pèrdua del 50% del preu de la inscripció. Si la cancel·lació es realitza després d’aquesta data límit, es perdrà el 100 % de l’import de la inscripció.