Procés de constitució del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya

El passat 16 de març de 2023, es va publicar al DOGC el Decret 47/2023, de 14 de març, de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya. Una iniciativa promoguda i finançada pels socis i sòcies de l’AHIADEC per millorar la nostra professió i situar-nos en el mateix nivell de representativitat davant les administracions públiques que la resta de professions sanitàries col·legiades.

Ara és el moment de construir la professió del futur.

La Comissió Gestora

Seguint amb el que estipula la disposició addicional primera del Decret 47/2023, de 14 de març, el dia 5 d’abril de 2023, l’AHIADEC va constituir la Comissió Gestora encarregada de redactar els estatuts provisionals i de regular el procediment de convocatòria de l’Assemblea Constituent.

La Comissió està treballant pel compliment del decret en els terminis establerts.

L’Assemblea Constituent

Animem a tots i totes les professionals higienistes dentals que vulguin participar en la constitució del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya que s’inscriguin a l’Assemblea Constituent del pròxim 1 de juliol, a les 11 h, que tindrà lloc al carrer de Llançà 34 de Barcelona, on té la seu l’Associació TRACE.

La participació està oberta a tots i totes les higienistes dentals, independentment de si s’està associat/da a qualsevol associació professional o no.

Entre tots i totes millorarem la nostra professió.

Participa-hi!

👉 Què he de fer per participar en l’Assemblea Constituent?

Per poder participar en l’Assemblea Constituent, el/la higienista dental interessada haurà de seguir les instruccions següents:

  1. Emplenar la butlleta d’inscripció.
  2. Fer arribar a la Comissió Gestora la documentació següent abans de 28 de juny de 2023 a les 15 h:
  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • Fotocòpia compulsada del títol de grau superior o tècnic especialista o habilitació d’higienista dental o titulació equivalent.

Passada aquesta data, no s’acceptarà cap inscripció ni documentació i, per tant, no es podrà assistir a l’Assemblea Constituent.

Les fotocòpies compulsades es poden portar personalment a la seu de la Comissió Gestora (C. de Rosselló 35, baixos de Barcelona) de dilluns a divendres de 9 h a 15 h o enviar-la per missatgeria o per correu postal dins l’horari establert. La confirmació de la inscripció es realitzarà un cop s’hagi rebut tota la documentació. A la seu de la Comissió Gestora també hi ha formularis d’inscripció en paper a disposició dels i les higienistes dentals.

Estatuts provisionals

La Comissió Gestora ha aprovat els Estatuts Provisionals que regiran el funcionament de l’Assemblea Constituent. Podeu consultar-los aquí:

Estatuts Provisionals

Presentació de candidatures Junta de Govern

L’elecció de la Junta de Govern es farà de conformitat amb les previsions estatutàries provisionals recollides en els Estatuts Provisionals.

Les candidatures a la Junta de Govern del Col·legi es presentaran completes i tancades, i hauran d’incorporar un total de 7 persones, més 2 suplents si es vol.

Les candidatures s’hauran de presentar, fent ús dels models normalitzats, presencialment a la seu de la Comissió Gestora, o bé per missatgeria o correu postal amb acusament de rebut dirigit a l’adreça de la Comissió Gestora, carrer de Rosselló 35, local.

Models normalitzats per presentar una candidatura:

Tota la documentació s’ha de presentar a la Comissió Gestora abans de les 15.00 h del dia 28 de juny de 2023. No s’acceptarà cap candidatura presentada de forma extemporània.

La Comissió Gestora confirmarà per correu electrònic a la persona que encapçali la llista l’acceptació de les candidatures, després de verificar que es compleixen els requisits d’estar inscrit per a participar en l’Assemblea Constituent, tant si han estat presentades presencialment com a través de missatgeria o correu postal amb justificant de rebut. Les candidatures que no compleixin els requisits seran rebutjades.

Estatuts definitius

La Comissió Gestora ha elaborat una proposta d’Estatuts definitius del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya que hauran de ser defensats i debatuts a l’Assemblea Constituent.

Proposta d’Estatuts Comissió Gestora

Els i les higienistes dentals que s’hagin inscrit per participar en l’Assemblea Constituent podran presentar esmenes a la totalitat o a l’articulat sobre a proposta d’Estatuts elaborats per la Comissió Gestora, mitjançant el següent formulari normalitzat:

Formulari per presentar esmenes

Termini per presentar les esmenes: 23 de juny de 2023.

En el cas de l’esmena a la totalitat, les i els higienistes dentals hauran de presentar un text alternatiu íntegre dels Estatuts definitius i justificar els motius pels quals es presenta l’esmena a la totalitat. En el cas de les esmenes a l’articulat, també s’hauran de justificar les esmenes proposades.

Anunci sobre la convocatòria de l’Assemblea Constituent

La Comissió Gestora, seguint el que marca la primera disposició addicional del Decret 47/2023, de 14 de març, de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya, i per tal de garantir la màxima publicitat de la convocatòria, ha publicat un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els dos diaris de més difusió a Catalunya.

MitjàAnunci publicatData publicació
DOGCPDF31 / 05 / 2023
La VanguàrdiaPDF26 / 05 / 2023
El Periódico de CatalunyaPDF24 / 05 / 2023

Inici procés de col·legiació

A partir de l’1 de juliol, un cop s’hagi aprovat la constitució del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya per part de l’Assemblea Constituent.