Plaça pública higienista dental Centre Sanitari del Solsonès

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

ANUNCI sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2023.

En compliment de la normativa aplicable es fa pública l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2023 del Consell Comarcal del Solsonès i els seus organismes autònoms, aprovada per Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 9 de març de 2023.

L’oferta del Centre Sanitari del Solsonès, FPC, queda supeditada a l’aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de l’ens.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2023 DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FPC.

Denominació del lloc: Higienista bucodental
Categoria professional: Titulació de grau superior de formació professional d’higiene bucodental.
Grup de classificació: C1
Nombre de llocs: 1
Tipus de selecció: concurs de mèrits.

 

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=958441&type=01&language=ca_ES

 

Entrar al meu perfil

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.